KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Kullanıcı’ya ait kişisel veriler, işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası olan ve Bilgilendirme (Kişisel Verilerin Toplanması Ve İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni) metninde yer alan açıklamalarda belirtilen kapsam ve koşullarla sınırlı, belirtilen amaçlarla uyumlu olarak işleyebilecektir. Online Doktor, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi Ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik başta olmak üzere, İlgili Mevzuat hükümlerine riayet edeceğini kabul ve beyan eder. Kullanıcı, işbu Sözleşme ile birlikte Online Doktor’in 6698 Sayılı Kanunu, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi Ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik ve İlgili Mevzuat uyarınca yerine getirmesi gereken aydınlatma yükümlülüklerini yerine getirdiğini kabul ve beyan eder.

Onlinedoktor.com.tr olarak kişisel verilerinizin güvenliği, korunması noktasında azami dikkat ve hassasiyet gösteriyoruz. Bu kapsamda websitemizi ziyaret eden ve üyelik kaydı oluşturarak hizmetlerimizi kullanan kullanıcılarımızın kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararlarına uygun şekilde işlemeye ve muhafaza etmeye büyük önem veriyoruz. Kişisel verilerinizi işbu Kişisel Veri Aydınlatma Metni’nde birazdan açıklanacak şekilde ve mevzuatta belirlenmiş sınırlar dahilinde işlemekteyiz.

Veri Sorumlusu

Yenibosna Merkez Mah. 29 Ekim Cad. Vizyon Park Plaza 4 Kat:1 Bahçelievler/İstanbul adresinde faaliyet gösteren Onlinedoktor.com.tr plartformu sahibi Erkut ŞAHİN kişisel veri mevzuatı uyarınca Veri Sorumlusudur.

Hangi Kişisel Verilerinizi İşliyoruz?

Onlinedoktor.com.tr internet sitemizi ziyaret ettiğinizde çerezler vasıtasıyla tarayıcı bilgileriniz, website çerez kayıtları, IP adresiniz, erişim loglarınız işlenmektedir. Ayrıca siteye üye olmak suretiyle başvuru yapan kullanıcılardan ad, soyad, email, telefon ve şifre bilgileri alınmaktadır. Sitemiz aracılığı ile teletıp hizmeti almak isteyen kullanıcıların sağlık bilgileri kapsamında tıbbi şikayetlerine ilişkin beyanları alınmakta ve websitemiz aracılığı ile tıp alanındaki uzman ile yapacağı görüşme esnasında sesli ve görüntülü kayıt alınmaktadır. Bu bilgi, metin, ses ve görselleri paylaşan veri sahipleri tarafımızca işlenen ve saklanan tüm kişisel verilerinin kaldırılması için veri sorumlusuna başvurabilirler. Veri sorumlusu bu durumda kişisel verileri mevzuata uygun şekilde kaldırmakla yükümlüdür.

Kişisel Verilerin İşlenmesi Amaçları

Onlinedoktor.com.tr internet sitesinde üyelerin ad, soyad, email, telefon ve şifre bilgileri, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Üyenin profil sayfasının oluşturulması ve almak istediği teletıp hizmeti ile ilgili kendisi ile iletişime geçilebilmesi amacıyla işlenmektedir. Kullanıcıların email, cep telefonu iletişim bilgileri ayrıca onay vermeleri halinde, verilen onayın kaldırılmasına kadar ki süre için bilgilendirme, reklam ve promosyon amaçlı içeriklerin gönderilebilmesi amacı ile işlenebilecektir.

Kullanıcıların sağlık bilgileri Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi, internet sitesinin verdiği teletıp hizmetinin yürütülmesi kapsamında kullanıcının doğru uzman ile buluşturulması için alınmakta ve bu bilgiler teletıp hizmeti öncesi sadece kullanıcının görüşme yapmak istediği tıp uzmanına iletilmektedir. Teletıp görüşmesi süresince ses ve görüntü kaydının yapılması ise ileride ortaya çıkabilecek hukuki uyuşmazlıklarla ilgili adli mercilerin talepleri halinde yasal mevzuat çerçevesinde ilgili adli mercilere iletmek amacıyla işlenmektedir.

Website vasıtası ile işlenen çerezler ile elde edilen tarayıcı bilgileriniz, web site çerez kayıtları, IP adresiniz, erişim loglarınız ve diğer yukarıda sayılan, üyelik kaydı sırasında elde edilen kişisel verileriniz Onlinedoktor.com.tr tarafından, yürütülen ticari faaliyetlerin mevzuata ve politikalarımıza uygun olarak yerine getirilmesi için Onlinedoktor.com.tr iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve bu doğrultuda faaliyetlerin yürütülmesi, kısa, orta ve uzun vadede ticari politikalarının tespit edilmesi, planlanması ve uygulanması, Onlinedoktor.com.tr’nin ilgili mevzuattan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, müşteri ilişkileri ve kurumsal iletişim süreçlerinin yönetilmesi ve Onlinedoktor.com.tr’nin iş ilişkisi içerisinde olduğu gerçek ve tüzel kişilerin ticari ve hukuki emniyetinin sağlanması amaçlarıyla Kanun’da belirtilen sınırlar çerçevesinde hukuka, dürüstlük kurallarına uygun ve işbu amaçlarla her daim bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenmektedir

Kişisel Verilerin Aktarılması

Yukarıda yer alan amaçlar dahilinde işlenen (sağlık bilgisi gibi özel nitelikli kişisel verileri haricinde kalan kişisel veriler), Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 8. ve 9. maddesinde belirtilen şartlara uygun olarak başta kanunen yetkili kamu kuruluşlarına, adli ve idari makamlara, sair mevzuatta izin verilen özel hukuk tüzel ve gerçek kişilerine, Onlinedoktor.com.tr’nin denetime yetkili kurum ve kuruluşlara, ödemelerin ve mali yükümlülüklerin yerine getirilmesi adına anlaşmalı olunan ödeme kuruluşlarına, Onlinedoktor.com.tr’nin faaliyetlerinin yürütülmesi ve geliştirilmesi için hizmet alınan veya işbirliği içerisinde olunan iş ortaklarına ve sadece gerektiğinde Onlinedoktor.com.tr’nin tedarikçilerine Kanun’da belirtilen veri güvenliği tedbirleri alınmak suretiyle aktarılmaktadır. Özel nitelikli kişisel veri kategorisinde yer alan verilerden olan sağlık verileri ve teletıp görüşmesi esnasında gerçekleştirilen sesli ve görüntülü kayıtlar sadece kullanıcının hizmet almak istediği tıp uzmanı ile paylaşılmaktadır. Özel nitelikli kişisel veriler kullanıcının hizmet almak ve görüşmek istediği tıp uzmanı haricinde başkaca üçüncü şahıslarla paylaşılmamaktadır..

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Onlinedoktor.com.tr’nin yetkili birim ve çalışanları tarafından otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle, sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır. Bu kapsamda yukarıda yer alan kişisel veriler; Kanun’un 5. Maddesinin ikinci fıkrasında gösterilen bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmasından dolayı sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin zorunlu olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla Onlinedoktor.com.tr’nin meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

Veri Sahiplerinin Kanun Kapsamındaki Hakları

Veri sahiplerinin aşağıda yer alan iletişim formu ile veri sorumlusuna başvurmak suretiyle

• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme
• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
• Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
• Kanun’un 11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

hakları bulunmaktadır. Veri sahibi olarak bu taleplerinizi dilediğiniz zaman bilgi@onlinedoktor.com.tr e-posta adresine veya şahsi başvurunuzla iletebilirsiniz. .